Նախագծեր

Մասնագիտական կարողությունների զարգացման դասընթացներ

«Աջակցություն Նոյեմբերյանին» ՀԿ-ն պարբերաբար դասընթացներ է կազմակերպում Տավուշի մարզի հասարակական կազմակերպությունների, քաղաքացիական ակտիվ խմբերի և ՓՄՁ ներկայացուցիչների մասնագիտական կարողությունները զարգացնելու համար: Դասընթացները վերաբերում են հետևյալ թեմաներին՝ Տարածքային ինքնակառավարման մարմինների աշխատակիցների կարողությունների զարգացում, Համայնքապետարանների աշխատակազմի առաջնորդման հմտությունների զարգացում, Համայնքային կարիքների վերհանում, Համայնքների մոբիլիզացման մեթոդներ, Համայնքային զարգացման ռազմավարական պլանի մշակում, Ծրագրի առաջարկ գրելու հմտություններ, ՀԿ ռազմավարական պլանի մշակում, Կառավարում, Սոցիալական ձեռներեցության մոդելների մշակում, Հաշվապահություն և ֆինանսների կառավարում, Հասարակական կազմակերպությունների աշխատակիցների մասնագիտական հմտությունների զարգացում, Ֆոնդհայթայթում Ծրագրերի վերահսկում և գնահատում, Տրամաբանական հենք Բիզնես ծրագրի մշակում, Ներդրումային ծրագրի մշակում, Շուկայավարություն Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության ռազմավարության մշակում. 2005 թվականից մինչ օրս անցկացվել է 43 նման դասընթաց, որոնց
Ավելին